‘ConTel dagvaardt T-Mobile in Kort Geding vanwege niet verstrekken consumentengegevens’

Ondanks herhaaldelijke verzoeken geeft T-Mobile de aangeslotenen van ConTel geen inzage in het dossier, terwijl dit wettelijk is verplicht wanneer de consument hierom vraagt (privacywetgeving, recht op inzage). T-Mobile tracht met bureaucratische obstakels het proces te vertragen in de hoop dat de claims verjaren of dat consumenten afstand doen van de vordering, ConTel staat dit niet toe.

T-Mobile probeert de positie van de consument te verslechteren door geen informatie te geven, waardoor consumenten niet kunnen onderzoeken hoeveel zij hebben betaald voor het toestel en voor het abonnement. Dit is nodig om vast te stellen op welk bedrag de consument recht heeft. Namens twintig mensen eist ConTel via de rechter alsnog recht op inzage in de dossier(s) op straffe van een dwangsom van €1000 per dag. De consument heeft een rechtmatig belang om de gegevens zoals de overeenkomsten, levering van een toestel, verschuldigde contractuele of wettelijke rente, kredietkosten, buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten, nakosten, executiekosten of vergoedingen van welke aard dan ook te ontvangen. Ongeacht of die betalingen betrekking hebben gehad op de levering van telecomdiensten.

De reikwijdte van het verzoek is voor zover mogelijk beperkt tot de informatie waar eisers een rechtmatig belang bij hebben. T-Mobile is een grote telecomspeler en heeft niet voldaan aan diverse wettelijke bepalingen die strekken tot bescherming van consumenten, waaronder bepalingen die strekken tot bescherming van de consument bij koop op afbetaling. Eisers hebben ieder voor zich een overeenkomst met T-Mobile gesloten, waarbij zowel telecomdiensten als een toestel geleverd is. Telecomproviders hadden in ieder geval de prijs van de telefoon afzonderlijk in de overeenkomst moeten opnemen. Nu op grond van de wet de overeenkomst tussen T-Mobile en eisers niet van kracht is geworden, hebben eisers een vordering tot op T-Mobile uit hoofde van onverschuldigde betaling voor zover dat gedeelte van de maandbedragen die betrekking heeft gehad op het toestel.

Ondanks de uitspraken van de Hoge Raad en diverse kantonrechters waarin is bepaald dat consumenten een (gedeelte) van het contract bij een all-in abonnement kunnen vernietigen, weigeren de telecomproviders om over te gaan tot compensatie. Het is een weloverwogen risico van de telecomproviders om miljarden euro’s te verdienen over de ruggen van (kwetsbare) personen in de samenleving, om deze reden dienen de telecomproviders de maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen en alle ‘all-in abonnementhouders’ de teveel betaalde gelden terug te geven. “Wij zijn klaar om de lange juridische strijd aan te gaan tegen de telecomproviders in het belang van de consument. Deze procedure zien wij met vertrouwen tegemoet, Calvin Ceder voorzitter ConTel.”